Pravila o privatnosti / Obavještenje o obradi ličnih podataka za kandidate za zapošljavanje u B2KAPITAL d.o.o.

Pravila o privatnosti / Obavještenje o obradi ličnih podataka za kandidate za zapošljavanje u B2KAPITAL d.o.o.

Uvodne odredbe

Pravila o privatnosti B2KAPITAL d.o.o. za kandidate za zapošljavanje u B2KAPITAL d.o.o. (u daljem tekstu: „Pravila“) B2KAPITAL d.o.o. (dalje: „Društvo“) bliže objašnjava način obrade ličnih podataka kandidata (dalje: „Kandidat,“ „ Lice / Lica“) za zapošljavanje u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka  (“Sl. Glasnik BiH” broj 49/2006,76/2011 i 89/2011), i ostalim podzakonskim aktima.

Ovim Pravilima Društvo pruža informacije o voditelju obrade (kontrolor), službeniku za zaštitu podataka, podacima koje Društvo prikuplja i obrađuje, u koju svrhu i na osnovu kog pravnog osnova, primaoce ličnih podataka, razdoblje pohranjivanja Vaših ličnih podataka, zaštitu podataka kao i prava Lica na koja se podaci odnose u odnosu na te podatke.

Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka i kome se možete obratiti? 

Za obradu podataka odgovoran je:

B2KAPITAL d.o.o.
Azize Šaćirbegović 1
71000 Sarajevo
Telefon : +387 (33) 942-820

Vezano za obradu Vaših ličnih podataka možete se obratiti Licu za zaštitu ličnih podataka:

Azize Šaćirbegović 1
71000 Sarajevo
Telefon : +387 (33) 942-820
e-mail: centar@b2kapital.ba

Lični podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Ova Pravila se odnose na lične podatke kandidata koje Društvo prikuplja prilikom sprovođenja procesa zapošljavanja, a koje je primila putem otvorenog oglasa za zapošljavanje i/ili oglasa za zapošljavanje na otvoreni konkurs bilo lično i/ili putem službene web stranice Društva i/ili poštanskom pošiljkom i/ili putem e-mail-a. To uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće podatke:

 • Ime i prezime, kontakt podaci (broj telefona, e-mail, broj mobilnog telefona), adresa prebivališta/boravišta (ulica, grad, poštanski broj);
 • Podaci navedeni u biografiji (npr. prethodna zanimanja, podaci o školovanju i stručnoj spremi, vještine i lični interesi, strani jezici, vozačka dozvola, ostale aktivnosti);
 • Radno iskustvo (radno mjesto, trajanje radnog odnosa i naziv poslodavca);
 • Eventualne prethodno prijave za konkurse u Društvu i radno mjesto;
 • Podaci o trenutnom radnom statusu, otkaznom roku i najranijem mogućem početku rada;
 • željeni iznos mjesečne neto zarade u konvertibilnim markama;

Tokom sprovođenja selekcije možemo Vas pozvati na intervjue, ispunjavanje određenih testova i upitnika.

Ako je propisano posebnim zakonom Društvo obrađuje podatke o nekažnjavanju iz krivične i/ili  prekršajne evidencije. Navedene podatke Društvo prikuplja direktno od kandidata. U tu svrhu Društvo može tražiti od kandidata dostavu odgovarajuće isprave (npr. potvrda o nekažnjavanju, potvrde da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak).

Svrha i pravni osnov obrade ličnih podataka

Lične podatke iz tačke 3. Pravila obrađujemo u svrhu odabira najprikladnijeg kandidata za naš tim u selekcijskom postupku zapošljavanja što uključuje:

 • utvrđivanje kvalifikacija za zapošljavanje i donošenje odluke o zapošljavanju;
 • evaluacije kandidata za eventualna druga slobodna radna mjesta;
 • sprovođenje referentnih provjera i/ili sprovođenje pozadinskih provjera (gdje je primjenjivo);
 • obavještavanje kandidata putem telefona, e-mail-a, SMS-a ili na drugi način o toku procesa za zapošljavanje;
 • zaštita prava Društva i ispunjavanje zakonskih obaveza;
 • kontaktiranje kandidata koji se nalaze u bazi kandidata putem telefona, e-mail-a , SMS-a ili na neki drugi način o slobodnim radnim mjestima koje smatramo prigodnim za kandidata;

U slučaju zasnivanja radnog odnosa, Vaše lične podatke obrađujemo u mjeri u kojoj je to potrebno za tu svrhu kao i za regulisanje prava i obaveza koje proizlaze iz radnog odnosa što je objašnjeno u Pravilima o privatnosti B2KAPITAL d.o.o. za radnike koji rade po osnovu ugovora o radu, studente koji kod poslodavca rade posredstvom ovlaštenih studentskih servisa, lica koja se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te koja imaju sklopljene autorske ugovore ili ugovore o djelu.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka:

 • kako bi Društvo preduzelo radnje na zahtjev Lica prije sklapanja ugovora (u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka);
 • Na osnovu saglasnosti Lica koja šalju otvorenu molbu za posao (u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka).
 •  Na osnovu pristanka Društvo pohranjuje podatke o licima u svrhu kontaktiranja radi potencijalnih budućih radnih mjesta.

Kandidat može pristanak u svakom trenutku opozvati. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka koja je sprovedena prije njegovog opoziva.

Društvo u procesu zapošljavanja ne traži i ne prikuplja posebne kategorije podataka kao što su lični podaci o rasnom ili etničkom porijeklu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, polni život ili seksualnu orijentaciju.

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima te kome dostavljamo Vaše podatke?

 • Unutar Društva
  Unutar Društva pristup Vašim ličnim podacima imaju one organizacijske jedinice koje su uključene u postupak selekcije (npr. odjeljenje upravljanja ljudskim resursima, odjeljenje koje ima oglašeno slobodno radno mjesto i sl.).
 • Izvan Društva
  Za pojedine pozicije od interesa za Društvo, Društvo dostavlja (prenosi) Vaše podatke i društvima povezanim s Društvom (npr. B2KAPITAL GmbH, B2HOLDING ASA i drugim društvima članicama B2HOLDING grupacije). Pri prijenosu podataka Društvo naročito vodi računa o zaštiti Vaših ličnih podataka pri takvom prijenosu. Posebnu pažnju Društvo posvećuje prenosu podataka povezanim društvima i članicama grupacije trećih zemalja u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka to jest prijenosu u povezana društva i članice grupe koje nisu članice Evropske Unije odnosno nisu u Evropskoj ekonomskoj zoni.

Prijenos podataka temelji se na ugovoru koji sadrži EU standardne ugovorne klauzule o usklađenosti s propisima o zaštiti ličnih podataka.

Kako štitimo Vaše podatke?

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje sprovodimo su sljedeće:

 • uspostavljanje tehničkih i organizacionih mjera potrebnih kako bi se obrada ličnih podataka sprovodila na siguran način;
 • kontrola fizičkog i logičkog pristupa informacionom sistemu i poslovnim prostorijama Društva;
 • uspostavljanje tehničkih i proceduralnih mjera potrebnih kako bi IT infrastruktura bila implementirana u skladu sa najvišim međunarodnim sigurnosnim standardima;
 • uspostavljanje elektronskih i proceduralnih zaštitih mjera vezanih za prikupljanje, pohranjivanje i otkrivanje ličnih podataka.

Koliko dugo se lični podaci pohranjuju?

Ako ne dođe do zasnivanja radnog odnosa Vaše lične podatke pohranjujemo 6 mjeseci od dana završetka konkursa te ih po isteku tog roka brišemo.

Ako ste dali pristanak da Vaše lične podatke pohranjujemo u svrhu eventualnih budućih potreba za zapošljavanje na radnom mjestu koje bi odgovaralo Vašim kvalifikacijama i interesu, lične podatke Društvo pohranjuje u svojoj bazi na razdoblje od 24 mjeseca.

Vaša prava

 • pravo na pristup informacijama (u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka)
  Imate pravo tražiti obavještenje obrađujemo li vaše lične podatke, kao i pristup Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ista prava možete ostvariti i kada ispunite Zahtjev za ostvarivanjem prava (u daljem tekstu: Zahtjev).
 • pravo na ispravku i dopunu (u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka)
  Imate na pravo da tražite ispravku ili dopunu Vaših ličnih podataka podnošenjem Zahtjeva.  Na Vaš Zahtjev ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku, bez nepotrebnog odgađanja.
 • pravo na brisanje (u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka)
  Imate pravo da od nas ishodujete brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko : (1) ti podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; 
  (2) opozovete saglasnost na kom se temelji obrada i ako ne postoji druga osnova za obradu; (3) uložite prigovor na obradu te ne postoji jači legitimni interes za obradu ; (4) podaci su nezakonito obrađeni; (5) podaci se moraju izbrisati u cilju izvršenja zakonskih obaveza Društva.
 • pravo na ograničenje obrade
  Imate pravo zatražiti da ne brišemo Vaše lične podatke, već da  se isti nastave ograničeno obrađivati (u skladu sa ograničenjima koja Vi navedete) ako Vam je to potrebno radi ostvarivanja Vaših drugih prava.
 • pravo na prenosivost podataka (u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka)
  Imate pravo da od nas tražite prenos Vaših podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da ispunite Zahtjev. Na Zahtjevu je potrebno naznačiti kategorije ličnih podataka, interes kao i vremenski period na koji se Vaš Zahtjev odnosi.
 • pravo na prigovor (u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka)
  Lice na koje se podaci odnose ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se na njega odnose.
 • pravo na prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka i pravo na sudsku zaštitu (u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka)
  U svakom trenutku imate pravo na prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka kao i na zaštitu kroz druge postupke upravne ili sudske, a vezano za zaštitu Vaših ličnih podataka.

Uputstva vezana za ostvarivanje prava prema Društvu

Na Vaš Zahtjev ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema urednog Zahtjeva.

U slučaju velikog broja Zahtjeva kao i u slučaju složenosti Vašeg upita, moguće je da će nam biti potrebno dodatno vreme za odgovor. U tom slučaju ćemo Vas pravovremeno obavijestiti, te ćete dobiti naš odgovor u dodatnom roku od 60 kalendarskih dana.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.