POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA – OBAVIJEST O OBRADI LIČNIH PODATAKA

U svom poslovanju B2 KAPITAL d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Azize Šaćirbegović br.1, JIB: 4202302820003  (u daljnjem tekstu „B2“), čija je primarna djelatnost otkup i naplata dospjelih potraživanja, obrađuje Vaše lične podatke. Zaštita Vaših ličnih podataka nam je veoma bitna, a kako bismo je ostvarili, posvećujemo dužnu pažnju ispunjenju naših obaveza za zaštitu Vaših ličnih podataka u skladu sa Zakonomo zaštiti ličnih podataka. Ova obavijest o obradi Vaših ličnih podataka odražava našu politiku upravljanja Vašim ličnim podacima. Drugim riječima, na temelju ove obavijesti o zaštiti ličnih podataka želimo Vam pomoći da razumijete kako prikupljamo Vaše lične podatke, koje lične podatke obrađujemo, zašto ih obrađujemo, kako se njima koristimo, kako ih pohranjujemo, s kime ih dijelimo i zašto.

Šta je lični podatak?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obilježje njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Ko je voditelj obrade (kontrolor) Vaših ličnih podataka?

B2, kao voditelj obrade (određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka), obrađuje lične podatke osoba s kojima se nalazimo u ugovornom odnosu (npr. nakon što na temelju ugovora o cesiji s financijskim institucijama, temeljem zakona, temeljem saglasnosti ispitanika ili temeljem legitimnog interesa).

Ko je Ispitanik?

 1. Dužnik ili druge fizičke osobe (npr. sudužnici, jamci, založni dužnici i sl.) od kojih B2  naplaćuje potraživanje temeljem Ugovora o cesiji
 2. Treće osobe koje podmiruju dugovanja u ime i za račun dužnika
 3. Zaposlenici poslovnih partnera B2
 4. Fizičke osobe/kandidati koji se prijavljuju na konkurse za zapošljavanje u B2 ili koje B2 kontaktira ili oni kontaktiraju B2 radi mogućnosti zapošljavanja na koje se primjenjuju posebne obavijesti o zaštiti ličnih podataka.
 5. Fizičke osobe, zakonski zastupnici ili vlasnici firmi u skladu sa posebnim propisima (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma)
 6. Zaposlenici B2 ili druge osobe koje su angažirane na radu u B2 na nekom drugom temelju na koje se primjenjuju posebne obavijesti o zaštiti ličnih podataka.

Kako prikupljamo lične podatke?

Postupajući u skladu s važećim zakonodavstvom, B2 prikuplja lične podatke od:

 • Kreditnih institucija i drugih finansijskih institucija s kojima ste zaključili ugovor o kreditu i/ili ugovor koji se odnosi na neku drugu finansijsku/bankovnu uslugu, a koje su ustupile svoja potraživanja B2;
 • Izravno od Vas ili u određenim slučajevima od drugih osoba prvenstveno vezano uz naplatu potraživanja te povrat eventualno preplaćenih iznosa;
 • Osoba koje su ovlaštene komunicirati s nama u Vaše ime i za Vaš račun (npr. Vaši advokati);
 • Javnih ustanova i državnih tijela ili drugih osoba ili osoba koje obavljaju službu od javnog interesa (kao što je npr. notar);
 • Publikacije i baze podataka koje su javno dostupne ili utemeljene na ugovornom odnosu (vanjski izvori), kako bi se osiguralo trajno ažuriranje podataka koje držimo o vama ili kako bismo mogli procijeniti sposobnost otplate potraživanja. Pod vanjskim izvorima razumijevamo: javne ustanove i državna tijela, javne registre, elektronske baze podataka, informacije dostupne u društvenim medijima i na Internetu
 • Kada pristupite web stranici B2, automatski se stvaraju zapisi o Vašoj posjeti. Ti zapisi obično uključuju IP adresu, broj učitavanja, web stranicu s koje ste prijavljeni i ostale podatke.

Kada prikupljamo Vaše podatke iz drugih izvora, prikupljamo ih iz izvora koji su javno dostupni ili dostavljeni od strane trećih strana. I u takvim slučajevima vodimo računa o Vašim pravima. Navodimo neke od tih situacija:

 • Ne možemo vas kontaktirati i moramo ažurirati vaše podatke kako bismo osigurali tačnost Vaših ličnih podataka;
 • Trebamo te podatke radi sprječavanje prijevare i/ili sprječavanja pranja novca, ili postoje zakonski zahtjevi za prikupljanje određenih podataka.

Obrađujemo sljedeće kategorije ličnih podataka:

 • Identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj, mjesto rođenja, prebivalište, boravište;
 • Kontaktne podatke kao što su: poštanska adresa; telefonski broj; e-mail;
 • Podatke o Vašem finansijskom i / ili profesionalnom statusu, kao što su: zaposlenje / struka; priroda vlastite djelatnosti; (npr. obrt); naziv poslodavca; prihod; vrsta prihoda; izvori prihoda; bankovni račun; podatke o nekretninama i drugoj Vašoj imovini; informacije o postojećem dugovanju (npr. vrsta zaduženja, iznos duga, kamate, valuta, troškovi); informacije povezane s naplatom potraživanja (npr. plan otplate, troškovi, stanje duga);
 • Potpis;
 • Podaci o drugim sudionicima u pravnom poslu koji su ugovorna strana ugovora temeljem kojeg postoji potraživanje B2 (npr. jamci / nasljednici / supružnici);
 • Podatke o upravnim ili sudskim postupcima u kojima ste stranka u mjeri u kojoj su povezani s potraživanjima koja se nalaze u portfelju B2 i / ili mogu uticati na naplatu potraživanja (npr. izvršni postupci i drugi sudski postupci pokrenuti kako bi zaštitili naša prava na sudu); Informacije koje se smatraju dokazom o svakoj interakciji između Vas i B2 putem pisane i/ili usmene komunikacije;

U koju svrhu obrađujemo Vaše lične podatke?

B2 obrađuje vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj se ti podaci odnose i / ili mogu uticati na proces naplate potraživanja i zaštitu prava B2. U tom kontekstu svrha za obradu ličnih podataka uglavnom obuhvata naplatu potraživanja, a uključuje sljedeće:

 • Analiziranje Vašeg finansijskog stanja i izvora prihoda kako bismo mogli odrediti uvjete za otplatu dugovanja koji odgovaraju vašoj individualnoj situaciji;
 • Komunikaciju s Vama i pravilnu identifikaciju svih ispitanika čije lične podatke obrađujemo;
 • Provođenje pravnih (sudskih) postupaka za naplatu potraživanja (npr. izvršenja, pokretanje i/ili stupanje u druge pravne postupke radi zaštite naših prava), te pronalaženje povoljnih rješenja za sve uključene strane, a što dovodi do podmirenja dugovanja;
 • Obradu i odgovore na Vaša pitanja, pritužbe i zahtjeve;
 • Procjenu hoćemo li uspostaviti ugovorni odnos ili zaključiti transakciju (npr. procjena rizika koji je povezan sa zaključenjem ugovora o kupoprodaji potraživanja, podnošenje ponuda / sudjelovanja u aukciji/prodaji u sudskom postupku) uključujući provjere u svrhu sprječavanja pranja novca, finansiranje terorizma i prijevara;
 • Statističku analizu kako bi se procijenila aktivnost B2 u upravljanju portfeljem, kao i potrebu za poboljšanjem metodologije naplate/otplate potraživanja;
 • Odgovaranje na zahtjeve državnih tijela ili ispunjavanje zakonskih zahtjeva koji se primjenjuju na B2;
 • Svrhu zakonskog izvještavanja nadležnim tijelima kada je definirano računovodstvenim i poreznim propisima.

Navodimo kako B2 ponekad može koristiti Vaše lične podatke za određene sekundarne svrhe (primjerice interni izvještaji i unutarnje upravljanje portfeljem, vanjsku reviziju, arhiviranje – u fizičkom i /ili elektronskom obliku, korespondenciju) koje su uvijek u skladu s izvornom svrhom za koje je B2 prikupio lične podatke.

Koji je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka?

B2 obrađuje Vaše lične podatke na temelju jedne ili više sljedećih pravnih osnova:

 • Obrada ličnih podataka je nužna radi izvršavanja ugovora kojih je ispitanik ugovorna strana (u slučaju izvršavanja prava B2 iz ugovora o kreditu i drugih ugovora u koje je stupio na mjesto vjerovnika umjesto finansijske institucije ili drugog prodavatelja potraživanja, kao i u slučaju izvršavanja drugih ugovora kojih su B2 i ispitanici čije lične podatke obrađuje ugovorne strane) ili pak za sprovođenje određenih radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (pregovori za sklapanje navedenih ugovora);
 • Obrada ličnih podataka radi izvršavanja zakonskih obveza koje je B2 dužno poštivati – čuvanje knjigovodstvenih podataka, čuvanje podataka potrebnih za ostvarivanje prava radnika u vezi s radnim odnosom (evidencija o radnicima, evidencija o radnom vremenu i sl.), a što se na odgovarajući način primjenjuje i na i članove uprave, obrada ličnih podataka u sklopu izvršavanja obveza iz propisa donesenih radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma);
 • Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili drugih fizičkih osoba (kod vraćanja preplaćenih sredstava);
 • Legitiman interes B2 (kako bi B2 mogao naplatiti stečena potraživanja ili raspolagati s njima, procjenjivati uspješnost naplate potraživanja, odnosno predvidjeti hoće li se dug uspjeti naplatiti ili će se morati pokrenuti odgovarajući postupci);
 • Izričita saglasnost ispitanika u slučaju kada je dana B2 (npr. u odnosu na radnike B2 i osobe koje se kandiduju za posao u B2, a što je u B2 uređeno zasebnim internim obavijestima).

Kako koristimo Vaše lične podatke?

Obrada ličnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje kako bi ispunili gore navedene svrhe obrade ličnih podataka.

Koristimo alate koji nisu potpuno automatizovani (potrebna je ljudska intervencija) kako bi utvrdili / izvršili evaluaciju / procjenu naplate potraživanja. Ova evaluacija se temelji na podacima koje ste nam izravno dostavili ili nam ih je dostavio prijašnji vjerovnik (ustupitelj), kao i na informacijama dobivenim iz javnih izvora (Internet / društvene mreže / javne baze podataka / publikacije i službene (javne) informacije koje izdaju državna tijela. Zahvaljujući tim podacima možemo donijeti zaključak o optimalnom načinu otplate/namirenja potraživanja za obje strane, posebno je li potrebno pokrenuti izvršni postupak ili procijeniti hoće li B2 zaključiti ugovor o prodaji ili ustupu potraživanja.

Postupamo u skladu s zakonskim propisima, uključujući obveze dostavljanja podataka (izvještavanja) koje proizlaze iz nacionalnih propisa (npr. sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, obveze koje proizlaze iz poreznog ili računovodstvenog zakonodavstva), kao i zakonskih propisa i uputa izdanih od strane nadležnih tijela (npr. Ministarstva financija, Agencije za zaštitu ličnih podataka, itd.). Dostava ličnih podataka u ove svrhe je nužna radi ispunjenja zakonskih obveza B2.

Ako Vas ne možemo kontaktirati, kako bismo se pridržavali načela tačnosti podataka, učinit ćemo sve da ažuriramo vaše lične podatke na temelju informacija dobivenih iz službenih izvora (npr. sudskog registra, saopštenja za javnost i službenih informacija koje izdaju državna tijela) ili iz javnih izvora (Internet / društvene mreže / javne baze podataka ).

Koristimo podatke o Vašoj imovini koja osigurava naša potraživanja u svrhu naplate potraživanja.

Također, koristimo Vaše podatke za provođenje interne statističke analize kako bismo procijenili učinkovitost i poboljšali metodologiju naplate naših potraživanja.

Obrađujemo i analiziramo Vaše pritužbe, zahtjeve za ostvarivanje vaših prava iz Zakona o zaštiti ličnh podataka i sve druge zahtjeve s kojima nam se obratite.

Obavještavamo Vas o stanju vašeg duga (dok obrađujemo Vaše lične podatke), statusu pravnih postupaka koji su u toku i koji su povezani s Vašim dugom, kao i o svim podacima i informacijama koje Vas zanimaju u vezi s postupkom naplate dugovanja.

Jesu li Vaši podaci zaštićeni?

B2 vjeruje kako je sigurnost Vaših ličnih podataka vrlo važna, te u tom smislu osiguravamo i provodimo periodičnu provjeru organizacijskih i tehničkih sigurnosnih mjera osmišljenih za zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanje ili uništenje. Pristup Vašim ličnim podacima dopušten je samo osobama koje je ovlastio B2, nakon odgovarajuće procjene i koji su prethodno obvezale na čuvanje povjerljivosti.

Ko su primatelji Vaših ličnih podataka?

U normalnom toku poslovanja, B2 može prenijeti Vaše podatke drugim pojedincima ili pravnim osobama kako bi se postigle svrhe za koje obrađujemo lične podatke koje ste nam izravno dostavili ili koje smo primili iz drugih izvora. B2 također može koristiti ili otkriti lične podatke kada za to postoji zakonska obaveza ili je to dopušteno zakonom.

Navodimo primjere osoba kojima B2 može prenijeti Vaše lične podatke:

 • Vjerovnicima od kojih je B2 stekao potraživanja;
 • Možemo prenijeti Vaše lične podatke drugim društvima članicama B2Holding grupe, koje je B2 dio, koja imaju sjedište u zemljama Europskog privrednog prostora. Možemo prenijeti Vaše lične podatke drugim društvima članicama B2Holding grupe, koje je B2 dio, koja imaju sjedište u zemljama Evropske Unije. Izuzetno, Vaši lični podaci se također mogu prenijeti društvima B2Holding grupe, koja imaju sjedište u zemljama koje nisu članice Evropske Unije, a za koje nije donesena odluka o adekvatnosti Evropske komisije. Rizici povezani s prenošenjem Vaših ličnih podataka u zemlju koja ne osigurava odgovarajući nivo zaštite B2 minimizira primjenom odgovarajućih zaštitih mjera u obliku izvršenja ugovora o prenosu podataka sa standardnim ugovornim klauzulama za prenos podataka o ličnosti u treće zemlje.
 • Našim ugovornim partnerima – Stjecatelji potraživanja- možemo prenijeti vaše lične podatke drugim fizičkim ili pravnim osobama kojima B2 ustupi svoje potraživanje.
 • Nadzornim tijelima- ako je to pravna obaveza B2 ili kada to zahtijeva primjenjivo nacionalno  zakonodavstvo, možemo prenijeti informacije o vašim ličnim podacima ili transakcijama bez potrebe da vas o tome obavijestimo.
 • Drugim tijelima državne vlasti: možemo dostaviti vaše lične podatke kako bi udovoljili određenim zakonskim zahtjevima ili trećim stranama koje opravdavaju postojanje legitimnog interesa (npr. notari, sudovi).
 • Prijenos podataka na Vaš zahtjev: možda ćete nam uputiti zahtjev da treba prenijeti Vaše podatke opunomoćeniku ili ovlaštenoj osobi koja djeluje u vaše ime i za vaš račun (na primjer, finansijski savjetnici, advokati, posrednici).
 • Pružatelji usluga koji nam pomažu poboljšati naše usluge ili razvijati, implementirati ili upravljati poslovnim sistemima, infrastrukturom ili operativnim procesima (na primjer, revizori, konsultanti, analitičari, itd.).
 • Dobavljači koji nam pružaju podršku u naplati potraživanja, uključujući reklamu i unovčenje instrumenata osiguranja (npr. Agencije za nekretnine, web-stranice na kojima osiguravamo reklamiranje nekretnina, uključujući internetske platforme za promociju nekretnina, pravnici, sudski vještaci, konzultantska društva, katastarski stručnjaci,).
 • Dobavljači koji nam pružaju usluge održavanje i podrške, kako bismo mogli pružiti usluge otkupa i naplate potraživanja u optimalnim i sigurnim uvjetima. Na primjer: dobavljači koji razvijaju/implementiraju ili održavaju IT aplikacije i infrastrukturu, društva za arhiviranje, društva za ispis dokumentacije, dostavljači/davatelji poštanskih usluga, društva koje upravljaju sigurnosnim sistemima koje implementiraju mjere kako bi se osigurala povjerljivost / integritet i dostupnost vaših podataka itd.
 • Pružatelji usluga koji nam pružaju pomoć u provođenju pravnih postupaka, izvršnog postupka ili drugih postupaka za naplatu potraživanja (npr. advokati, vještaci, konsultantska društva, geodeti, agencije za nekretnine).

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

B2 će Vaše lične podatke obraditi za vrijeme koje je nužno za potrebe obrade, što može varirati u zavisnosti od svrhe korištenih podataka. Dakle, B2 će obraditi vaše podatke tokom postupka naplate/otplate potraživanja i pohraniti ih na razdoblje od pet godina od trenutka kada je dug prenesen na drugog Vjerovnika i / ili nakon potpunog podmirenja potraživanja osim ako zakon ne određuje drugačije. U slučaju namirenja potraživanja nakon okončanja izvršnog postupka i/ili nekog drugog sudskog postupka lični podaci će se čuvati najmanje 10 godina osim ako zakon ne određuje drugačije. U slučaju obrade podataka u računovodstvene svrhe Vaši će podaci biti pohranjeni u skladu sa zakonskim propisima o računovodstvu.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U svakom trenutku možete ostvariti sljedeća prava, u granicama predviđenim važećim zakonodavstvom u području zaštite ličnih podataka:

Pravo na obaviještenost
Iskoristite pravo na obaviještenost i stoga u bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije i pojedinosti o tome kako obrađujemo vaše lične podatke, što ćemo vam usmeno ili pisano dostaviti putem kanala koji ste zatražili.

Pravo pristupa ličnim podacima
U bilo kojem trenutku možete zatražiti pristup vašim ličnim podacima kako bismo vas obavijestili o obradi vaših ličnih podataka, odnosno potvrdili da se vaši lični podaci obrađuju ili ne od strane B2 , svrhu obrade, pravni temelji i uvjete pod kojima obrađujemo lične podatke.

Pravo na ispravak
Možete nas u bilo kojem trenutku zatražiti da ispravimo vaše lične podatke, kako bismo mogli osigurati da su vaši podaci u svakom trenutku ažurirani i tačni.

Pravo prigovora na obradu ličnih podataka
Iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju, možete se usprotiviti obradi vaših ličnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu B2 i/ili obradi podataka koja se provodi u javnom interesu, uključujući izradu profila koji se temelji na tim odredbama.

Pravo na ograničenje obrade
Pravo zatražiti ograničenje obrade u sljedećim situacijama: (i) osporili ste tačnost Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, tako da u razdoblju potrebnom za provjeru njihove tačnosti, vaši će podaci biti ograničeno obrađivani (ii) obrada vaših ličnih podataka bila je nelegitimna, a protivili ste se brisanju podataka, tražeći umjesto toga ograničenu obradu podataka; (iii) protivili ste se obradi vaših ličnih podataka, tako da će tokom provjere valjanosti pravnog temelja obrada vaših podataka biti ograničena; (iv) iako je razdoblje čuvanja podataka isteklo, izričito ste zatražili da zadržimo vaše podatke radi ostvarivanja vaših prava na sudu. U slučaju ograničene obrade, vaši lični podaci mogu se obrađivati pohranjivanjem. Ostale aktivnosti obrade ličnih podataka biti će moguće samo za: (i) ostvarivanje prava B2 na sudu; (ii) zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih osoba; (iii) na temelju vašeg izričitog pristanka ili (iv) zaštite javnog interesa. Ako je vašem  zahtjevu za ograničenje obrade podataka udovoljeno, obavijestit ćemo vas o tome prije uklanjanja ograničenja obrade ličnih podataka.

Pravo na brisanje ličnih podataka (“pravo na zaborav”)
Možete zatražiti da brišemo vaše lične podatke koji obrađujemo i poduzeti sve potrebne korake kako bismo to učinili ako: (i) više ne postoji ili je ispunjena svrha za koje su prikupljeni; (ii) povučete vašu saglasnost i obrada je izvršena na temelju te saglasnosti, a nema druge pravne osnove za nastavak obrade; (iii) protivili ste se obradi podataka i ne postoje drugi legitimni razlozi za daljnju obradu; (iv) vaši lični podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove. Također vas obavještavamo da lični podaci za koje ste ostvarili pravo brisanja mogu se dalje obrađivati u sljedećim situacijama: (i) za ispunjavanje zakonskih obveza kojima se uređuje obrada, (ii) kao i za ostvarivanje/ zaštitu prava u sudskom postupku.

Pravo na prenosivost podataka
U slučaju vaših ličnih podataka koje obrađujemo automatski, na temelju vašeg izričitog pristanka ili izvršavanja ugovora između vas i B2, možete zatražiti da vam navedeni podaci budu strukturirani u automatski čitljivom formatu koji možete poslati drugom voditelju obrade ili od nas možete zatražiti da izravno pošaljemo podatke tom Voditelju obrade (u mjeri u kojoj je to tehnički moguće).

Pravo na povlačenje saglasnosti
U slučajevima kada se obrada temelji na vašoj saglasnosti, može se povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje vaše saglasnosti imat će učinke samo za buduću obradu. Obrada izvršena prije povlačenja saglasnosti ostaje valjana.

Sva navedena prava mogu se ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva na dolje navedene kontakt podatke, a mi ćemo vam odgovoriti u roku od 30 kalendarskih dana ili, ako zahtjev zahtijeva složeniju analizu, taj rok može biti produžen za daljnjih 60 kalendarskih dana, u tom slučaju ćemo vas obavijestiti o razlozima produženja. Ako svoj zahtjev upućujete elektronskim putem, također ćemo vam pružiti informacije u elektronskom obliku, ako je moguće, ili putem nekog drugog formata ili kanala koji je zatražen s vaše strane. B2 može zatražiti dodatne informacije kako bi potvrdio vaš identitet prije nego što možemo s vama podijeliti vaše lične podatke ili postupati u vezi s ostvarivanjem vaših gore navedenih prava. Također vas obavještavamo da u opravdanim slučajevima zakon dopušta da odbijemo postupati prema vašim zahtjevima, na primjer tamo gdje su vaši zahtjevi prekomjerni, svojim ponavljajućim ili očito neosnovanim karakterom. Čak i u ovom slučaju, dati ćemo Vam pisano objašnjenje takvog odbijanja postupanja.

Ako ste uvjereni da se Vaši lični podaci neosnovano obrađuju i obrada vaših ličnih podataka nije u skladu sa zakonskim propisima, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Kontakt podaci za zaštitu ličnih podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s gore navedenim pravima, molimo kontaktirajte nas:

B2 KAPITAL d.o.o.
Azize Šaćirbegović 1
71000 Sarajevo
Tel: +387 (033) 942-820.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.